NG Doringkruin se bedieninge leef die roeping en visie van die gemeente uit. Elkeen wat betrokke raak weet dat hulle die Here in hulle lewens kan vertrou. Die volgende bedieninge is beskikbaar waar lidmate hul gawes kan uitleef. Sien kalender vir weeklikse tyd van byeenkomste.

 • AKSIE PLUS (Bediening vir senior lidmate)

  Jaco Strauss

  Sel: 082 776 3778

  TOEWYDING: ‘n Bediening wat fokus op afgetrede lidmate.

  ONS VERWELKOM: Alle afgetredenes (jonk en jonk van gees) wat wil inskakel by hierdie bediening waar daar saamgekuier word.

  GELEENTHEDE: Een Donderdag per maand vir ongeveer twee ure. Hou die Kompas dop vir ander kuiergeleenthede.

 • DIAKONIE

  Leierdiaken: André Meades

  goldring.ma@gmail.com
  Sel: 083 657 3583  TOEWYDING: Aangesien vrywilligers tydens die eredienste gebruik word vir die opneem van kollekte en vir die bediening van Nagmaal, bestaan Doringkruin-gemeente se diakonie slegs uit 'n leier- en hulpleierdiaken.

  ONS VERWELKOM: Enige lid van die gemeente word uitgenooi om op Sondae by die voordeur aan te meld vir die opneem van kollekte tydens die erediens. Gemeentelede kan ook aanmeld indien hulle graag met die bediening van die Nagmaal behulpsaam wil wees.

  GELEENTHEDE: Slegs tydens eredienste. By NG Doringkruin is elke lidmaat self verantwoordelik om sy/haar dankoffer na die skatkis van die gemeente te bring en daarom is daar nie diakens wat dankoffers by lidmate se huise gaan kollekteer nie.


  Onderleier-diaken: Jan Bester

  jan.b@vodamail.co.za
  Sel: 084 205 4610
 • DIENSVERHOUDINGE

  Johan Oosthuizen


  Sel:082 780 3889
  jjt@dekocks.co.za

  TOEWYDING: 'n Bediening wat na die onderlinge verhoudinge van die werknemers van NG Doringkruin omsien. 

  ONS VERWELKOM: Enige persoon met agtergrond in Menslike Hulpbronne. 

  GELEENTHEDE: Gewoonlik een maal per maand of soos behoeftes ontstaan.

 • EIENDOMME

  Jacques Cilliers

  Sel: 083 284 6491
  jacilliersjnr@gmail.com

  TOEWYDING: Die instandhouding en onderhoud van die kerkterrein en -geboue word deur hierdie groep hanteer.

  ONS VERWELKOM: Enige persoon met goeie organisatoriese vaardighede.

  GELEENTHEDE: Soos nodig.
 • FINANSIES & ADMIN

  Johan le Roux

  Sel: 082 854 3560
  johanleroux@cu-brokers.co.za

  TOEWYDING: Hierdie bediening sien om na finansiële aspekte van die kerk.

  As blymoedige gewers vertrou ons die Here vir voldoende inkomste om die direkte uitgawes te dek, maar ook om Sy hande en voete in Klerksdorp en verder te wees soos die Gees ons lei. NG Doringkruin maak staat op die aanvullende inkomste wat tydens die Tiendemaand Dankoffer in Oktober van lidmate ontvang word. 'n Tiende van die Tiendemaand Dankoffer word jaarliks gesaai.

  ONS VERWELKOM: Mense met ‘n finansiële agtergrond, wat weet dat die Here vertrou kan word as die Voorsiener.

  GELEENTHEDE: Een vergadering per kwartaal.
 • GASVRYHEIDSBEDIENING

  Vakant


  NAVRAE: Ds. Marike Jacobs, 072 379 6069

  TOEWYDING: Hier vind die eerste kontak tussen lidmaat en gemeente plaas. Hierdie bediening verwelkom nuwe lidmate en oriënteer hulle met die werksaamhede van NG Doringkruin.

  ONS VERWELKOM: Spraaksame mense met die gawe van deernis.

  GELEENTHEDE: Elke Sondag direk na die Erediens kan nuwe lidmate vir André van Staden in die Kapel ontmoet.
 • GEBED

  Koot Ferreira

  Sel: 083 587 6535


  TOEWYDING: Hierdie bediening glo ‘n biddende gemeente is ‘n gemeente wat oorwinning smaak en tree vir die gemeente asook die hele geloofsgemeenskap in.

  ONS VERWELKOM: Enige persoon/intersessor wat saam wil bid en só ‘n verskil maak.

  GELEENTHEDE: Dinsdagmiddag 17:15 vir een uur. Ander tye word gebedsversoeke deurgegee vir jou binnekamer.
 • GETUIENIS

  Jacques Barlow

  Sel: 082 711 6927

  TOEWYDING: In hierdie bediening lê die klem op dissipelmaking as die enjin wat missionêre kerkwees dryf.

  ONS VERWELKOM: Enige iemand wat bereid is om nuut te dink en op te tree. Vir ons gaan dit om hele self te gee vir ander daar buite.

  GELEENTHEDE: 1 tot 2 ure per week. Dit hang natuurlik af van die uitreik wat plaasvind.
 • GIL (GEE IEMAND LIEFDE)

  André van Staden

  Sel: 082 267 2338
  andrevanstaden@vodamail.co.za


  TOEWYDING: 'n Diens van barmhartigheid wat betrokke is by die volgende instansies:
  • ADONAI Sorgsentrum vir Gestremdes: Voedselvoorsieningsprojek.
  • Rethabile Kinderhuis: Voorsien maandeliks kruideniersware aan huis "Vergeet My Nie".
  • Piet en Vinkie van Aswegen Voedselvoorsieningsprojek: Verskaf maandeliks voedsel aan mense in nood in Randlespark, Pienaarsdorp, Dawkinsville en Elandsheuwel.
  • Klerksdorp Tehuis vir Bejaardes: Borg 'n Bejaarde projek, Lentetee en Kersontbyt.
  • Unie Laerskool: Voedselvoorsiening by die skool.
  • Kospakkieprojek: Vakansiekos vir 70 kinders.

  ONS VERWELKOM: Enige persone wat graag die nood van hul medemens wil verlig.

  GELEENTHEDE: Verskillende projekte, verskillende tye:
  • ADONAI Sorgsentrum vir Gestremdes: Woensdagoggend, ongeveer twee ure.
  • Rethabile Kinderhuis: Aankoop en aflewer van kruideniersware een maal per maand.
  • Piet en Vinkie van Aswegen Voedselvoorsieningsprojek: Aankoop en aflewer van kruideniersware een maal per maand.
  • Klerksdorp Tehuis vir Bejaardes: Wanneer nodig.
  • Unie Laerskool: Elke Woensdagoggend gedurende skoolkwartale.
  • Kospakkieprojek: Twee maal per jaar in Junie en November voor die aanbreek van die skoolvakansie, ongeveer vyf ure.
 • JEUG

  Marina Senekal

  Sel: 083 441 6628
  marinasenekal@gmail.com

  TOEWYDING: ‘n Bediening wat jong leiers vir Jesus oprig.

  ONS VERWELKOM: Jongmense met ‘n hart vir Jesus en die jeug.

  GELEENTHEDE: Die bywoon van jeugkerk en ander jeugaksies. Ongeveer 3 ure per week.
 • JWL — Jong Werkende Lidmate

  Willie Rossouw

  Sel: 0724712007
  wrossouw@anglogoldashanti.com

  TOEWYDING: ’n Bediening wat fokus op jong, werkende lidmate.

  ONS VERWELKOM: Almal jonger as 35 jaar.

  GELEENTHEDE: Jong werkende lidmate kan by een van die JWL-groepe inskakel wat op 'n weeklikse grondslag saamkom om oor geestelike en aktuele sake te gesels en ook lekker saam te kuier.

 • KOMMUNIKASIE

  Karina Muller

  Sel: 083 628 3870
  karina.muller12@gmail.com

  TOEWYDING: ‘n Bediening wat lidmate ingelig hou rakende sinodale, gemeentelike en bedieningsgebeure asook aktuele sake van die kerk.

  ONS VERWELKOM: Persone met ‘n kommunikasiekundige en/of media-agtergrond, wat ook rekenaarvaardig is en kennis oor sosiale media het.

  GELEENTHEDE: Vier vergaderings per jaar, maar moet beskikbaar wees wanneer nodig vir die opdatering van die webblad, Facebook-blad of neem van foto’s by gemeente aksies.
 • MANNE

  Dewald Basson

  Sel: 072 804 6268
  pecoeng@webmail.co.za

  TOEWYDING: Kom word deel van die mannebedieng en maak so nuwe vriende en ervaar die Gees van God saam met ander mans.

  ONS VERWELKOM: Alle manne van die Gemeente is welkom.

  GELEENTHEDE: Elke Woensdagoggend om 06:00 in die consilium.
 • MUSIEK

  Henrietta Coetzee

  Sel: 082 554 6906
  henriettacoetzee@gmail.com

  TOEWYDING: Die bediening wat die gemeente in lof en aanbidding lei.

  ONS VERWELKOM: Persone wat deur middel van hul musikale gawes die gemeente in die teenwoordigheid van die Here wil inlei.

  GELEENTHEDE: Oefeninge Donderdagaande van 18:00 – 20:00. Eredienste asook uitreikgeleenthede.
 • SIEKE- EN DEERNIS

  Rita Smith

  Sel: 083 349 9390
  dsmith@anglogoldashanti.com

  TOEWYDING: ‘n Bediening met ‘n hart vir die siekes. Areageng: Hierdie groep besoek pasiënte van buite Klerksdorp se grense een maal per week in die Wilmed- en Anncron-hospitale opgeneem word. Pasiënte in van die NG Kerk buite die Klerksdorp-grense. Op versoek sal hulle ook enige persoon met ‘n geestelike behoefte in enige hospitaal besoek. Kontak Pat Mocke (083 462 5743).

  ONS VERWELKOM: Enige iemand met ‘n gawe van empatie, wat graag wil uitreik na pasiënte in die hospitale.

  GELEENTHEDE: Spanlede kry een maal in twee weke ‘n beurt om lidmate in die hospitale te besoek. Daar is ook drie uitreikgeleenthede per jaar na die kindersale waar pasiënte van alle denominasies bederf word met ‘n sagte speelding en ‘n eetpakkie.
 • VROUEBEDIENING

  Irene Moll

  Sel: 082 669 3719
  legassick.irene@gmail.com

  Vrouebediening: Hou die Kompas en kerkkalender dop vir spesiale geleenthede vir die skoner geslag.


  TOEWYDING: Die Vrouebediening se tema is: Vrou wees, Tyd. Ons maak tyd met geleenthede wat ons skep om elke vrou in die gemeente geestelik te laat groei. Die twaalf vroue in die bediening het ʼn passie om Jesus se hande en voete te wees. Ons lag, kuier, bid vir mekaar, is lief vir mekaar en werk heerlik saam.

  ONS VERWELKOM: Ons verwelkom graag enige vrou wat in haar hart oortuig is dat die Here haar geroep het om ʼn verskil saam met ons te maak. Ons het ʼn Vroue-wat-omgee “broadcast”-groep gestig waarmee ons poog om alle vroue in die gemeente by aktiwiteite betrokke te kry.

  GELEENTHEDE: Die Vrouebediening is besonder aktief. Ons bied jaarliks ʼn verskeidenheid geleenthede aan: Vrouekonferensie, Potjiekos-fondsinsameling, Vroueverrykingsaande, Vrouekamp by Inyala Lodge en kuier-oggende met bekendes of plaaslike sprekers. Ons het ʼn Vrouebybelstudie elke Woensdag oggend om 09:00 en om 18:00. Ons het ʼn uitreik waar ons kombersies hekel, brei of maak en aan minderbevoorregtes skenk. Verder bedien ons die gemeente elke Sondagoggend met tee en koffie, voor en na die Eredienste. Die Vrouebediening sorg vir verversings met begrafnisse, bedien sop en broodjies met Pinkster-reekse, bedien fynproeweretes en verversings by Ring of Sinode besoeke, Kerkraadsvergaderings, Belydenisaflegging van Katkisante en ook met ons jaarlikse Kerssangdiens. Die Vrouebediening het ook ʼn Resepteboek uitgegee. Daar is ook blomme- en dekorspanne wat die Sentrum versier vir enige geleentheid.

 • VRIENDSKAPSBEDIENING

  OMGEEBEDIENING

  Frikkie Doman

  Sel: 083 388 4941
  frikkie@moedi.co.za

  TOEWYDING: Ons bestaan uit kleingroepe wat die struktuur van die gemeente vorm en deur betrokkenheid, geestelike groei, onderlinge ondersteuning en vriendskap vorm lidmate ‘n Jesus-beeld wat NG Doringkruin onmisbaar maak in ons omgewing.

  ONS VERWELKOM: Alle lidmate is welkom om by die bediening in te skakel. Daar is groepe vir spesifieke behoeftes soos enkellopendes, jongmense, seniors en ons moedig ook die stig van nuwe groepe aan.

  GELEENTHEDE: Afhangende van die groep se voorkeur kom meeste groepe Woensdagaande bymekaar vir ‘n uur of twee.


  VERHOUDINGSBEDIENING

  Pieter Esterhuysen

  Sel: 083 408 4718
  pieterisfine@gmail.com

  TOEWYDING: Die Verhoudingsbediening is verantwoordelik vir die dag tot dag versorging van gemeentelede. Dié bediening poog om die liefde van Jesus te betoon aan mense wat nood, hartseer en ander emosionele uitdagings beleef en is ook verantwoordelik vir die vewelkoming van besoekers en nuwe lidmate.

  ONS VERWELKOM: Die verhoudingsbediening is ‘n bediening van omgee, uitreik, dien, versorg, liefde en gasvryheid betoon. Enigeen wat met hierdie gawes geseën is, kan gerus aanmeld.

  GELEENTHEDE: Die bediening bestaan uit die volgende fokusbedieninge:
  • Verwelkoming: Die ontvangs, verwelkoming en basiese induksie van nuwe of potensiele nuwe lidmate (koördineerder: André van Staden 082 237 2338).
  • Berading en ondersteuning: Die liefdevolle omsien na mense wat nood/hartseer/ander emosionele uitdagings beleef.
  • Begeleiding en mediasie: Die begeleiding van lidmate op ‘n persoonlike groeipad en die fasilitering van konflik deur mediasie.
  • Professionele diensplatform: ’n Diensplatform waar professionele diensverskaffers hul dienste as ‘n offer aan behoeftige lidmate kan verskaf.

  Belangrik: Met die uitsondering van die Verwelkomingsbediening is die Verhoudingsbediening nog in ontwikkeling en lewer tans nog nie dienste nie. Namate die bediening die fokusbedieninge vestig, sal dit met lidmate gekommunikeer word.


  KRUINERSBEDIENING

  Vakant


  GRONDVLAKBEDIENING

  Vakant

 • WOORDSKOOL

  Hannes van der Merwe

  Sel: 073 255 3078
  hannes.vandermerwe@yahoo.com